Ulama' Syafi'iyah

بسم الله الرحمن الرحيم

Abad Ke-03 Hijrah

Al-Imam Asy-Syafi'i (Wafat 204H) :- klik disni Al-Humaidi (wafat 219H) :- klik disini Al-Buwaiti (wafat 231H) :- klik disini Ishaq bin Rahuyah (wafat 238H) :- klik disini Muhammad bin Syafi'i (wafat 240H) :- klik disini Al-Karabisi (wafat 245H) :- klik disini At-Tujibi (wafat 250H) :- klik disini Al-Muzani (wafat 264H) :- klik disini Harmalah At-Tujibi (wafat 243H) :- klik disini Imam Bukhari (wafat 256H) :- klik disini Az-Za'farani (wafat 260H) :- klik disini Ahmad bin Syayyar Al-Marwazi (wafat 268H) : klik disini Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi (wafat 270H) :- klik disini Abu Daud (wafat 275H) :- klik disini Abu Hatim Ar-Razi (wafat 277H) :- klik disini Ad-Darimi (wafat 280H) :- klik disini Imam Abu Ja'far At-Tirmizi (wafat 295H) :- klik disini Junaid Baghdad (wafat 298H) :- klik disini atau disini 02 -- Abad Ke-04 Hijrah
An-Nasa'i (wafat 303H) :- klik disini At-Tobari (wafat 305H) :- klik disini Ibnu Surej (wafat 306H) :- klik disini 'Abdullah bin Muhammad Ziyad An-Nisaburi (wafat 324H) :- klik disini Ibnu Qasi (wafat 335H) :- klik disini - atau - disini As-Su'luki (wafat 337H) - klik disini Al-Asy'ari (wafat 324H) :- klik disini Abu Ishaq Al-Marwazi (wafat 340H) :- klik disini Ibnu Abi Hurairah (wafat 345H) :- klik disini Al-Mus'udi (wafat 346H) :- klik disini Abu Saib Al-Marwazi (wafat 362H) :- klik disini Abu Hamid Al-Marwazi (wafat 362H) :- klik disini As-Sijistani (wafat 363H) - klik disini Al-Qaffal Al-Kabiir (wafat 365H) :- klik disini Ad-Dariki (wafat 375H) :- klik disni Ibnu Abi Hatim (wafat 381H) - klik disini Al-Daruqutni (wafat 385H) :- klik disini Al-Jurjani (wafat 393H) :- klik disini --- Abad Ke-05 Hijrah
Al-Baqilani (wafat 403H) :- klik disini Al-Asfaraini (wafat 406) :- klik disni As-Sinji (wafat 406H) :- klik disini Ibnu Mahamili (wafat 415H) :- klik disini Ats-Tsa'labi (wafat 427H) :- klik disni Al-Mawardi (wafat 450H) :- klik disini Al-Baihaqi (wafat 458H) :- klik disini Imam Al-Haramain (460H) :- klik disini Al-Qusyairi (465H) :- klik disini Asy-Syirazi (wafat 476H) :- klik disini Al-'Aziz (wafat 494H) :- klik disini At-Tabari (wafat 495H) :- klik disini ---

Abad Ke-06 Hijrah

Al-Kayahirasi (wafat 504H) :- klik disini Al-Ghazali (wafat 505H) :- klik disini Al-Baghawi (wafat 510H) :- klik disini Syahrastani (wafat 548H) :- klik disini ---

Abad Ke-07 Hijrah

'Izzuddin bin 'Abdissalam (wafat 606H) :- klik disini Ar-Razi (wafat 606H) :- klik disini Ibnu Atsir (wafat 606H) :- klik disini Ar-Rafi'i (wafat 623H) :- klik disini An-Nawawi (676H) :- klik disini ---

Abad Ke-08 Hijrah

Taqiyuddin Ibnu Daqiqil 'Id (wafat 702H) :- Muat Turun Zamlukani (wafat 727H) :- Muat Turun Taqiyuddin As-Subki (wafat 756H) :- Muat Turun Tajuddin Subki (wafat 771H) :- Muat Turun Ibnu Katsir (wafat 774H) :- Muat Turun Zarkasyi (wafat 794H) :- Muat Turun ---

Abad Ke-09 Hijrah

Al-Mahalli (wafat 835H) :- Muat Turun Ibnu Ruslan (wafat 844H) :- Muat Turun Ibnu Hajar Al-'Asqolani (wafat 852H) :- Muat Turun ---

Abad Ke-10 Hijrah

As-Sayuthi (wafat 911H) :- Muat Turun Qastolani (wafat 923H) :- Muat Turun Zakaria Al-Ansori (wafat 926H) :- Muat Turun Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami (wafat 974H) :- Muat Turun Khatib Syarbaini (wafat 977H) Muat Turun ---

Abad Ke-11 Hijrah

Ulama'-ulama' Besar Mazhab Syafi'i yang wafat dalam abad ke-11 adalah sebagai berikut :- Al-Imam Ar-Ramli (wafat 1004H) :- klik disini Ar-Raniri (wafat 1068H) :- klik disini ---

Abad Ke-12

Al-Habib 'Abdullah ibn 'Alwi Al-Haddad (wafat 1132H) :- Muat Turun Sayyid Ja'far Al-Barzanji (Wafat 1184H) :- Muat Turun --

Abad Ke-13

Asy-Syarqawi (wafat 1227H) :- Muat Turun Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari (wafat 1227H) :- Muat Turun atau Muat Turun 2 Asy-Syanwani (wafat 1233H) :- Muat Turun Syeikh Abdus Samad Al-Palembani :- Muat Turun Syeikh Daud 'Abdullah Al-Fatoni (wafat 1265H) :- Muat Turun Al-Bajuri (wafat 1276H) :- Muat Turun --

Abad Ke-14

Sayyid Ahmad Zaini Dahlan (wafat 1304H) :- Muat Turun atau Muat Turun 2 Syeikh Nawawi Banten (Wafat 1314H) :- Muat Turun atau Muat Turun 2 atau Muat Turun 3 Syeikh Wan Ali Kutan (wafat 1331H) :- Muat Turun Sayyid Utsman Betawi (wafat 1333H) :- Muat Turun atau Muat Turun 2 Syeikh Ahmad Khatib (wafat 1334H) :- Muat Turun Syeikh Mohd Sa'ad (wafat 1339H) :- Muat Turun Syeikh Yusuf Bin Isma'il Al-Nabhani (wafat 1350H) :- Muat Turun atau Muat Turun 2 Hasan Ma'sum (wafat 1355H) :- Muat Turun Syeikh Mohammad Jamil Jaho (wafat 1360H) :- Muat Turun Hasyim Asy'ari (wafat 1367H) :- Muat Turun Syeikh 'Abdul Wahid (wafat 1369) :- Muat Turun H. Mustafa Husein (wafat 1370H) :- Muat Turun Syeikh 'Abbas Qadi (wafat 1370H) :- Muat Turun Syeikh Muda Wali (wafat 1380H) :- Muat Turun Maulana Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli :- Muat Turun Abu Bakar Syata (wafat ?H) :- Muat Turun -- Abad Ke-15
K.H. Sirajuddin 'Abbas (wafat 1400H) :- Muat Turun Syeikh Muhammad Idris Al-Marbawi (Wafat 1409H) :- Muat Turun Mufti Haji Ismail Omar (wafat 1413H) :- Muat Turun Dato' Kiyai Shamsuddin (wafat 1418H) :- Muat Turun K.H.M. Syafi`i Hadzami (wafat 1427H) :- Muat Turun ---

Abad Sekarang.....

Syeikh Muhammad Fuad Al-Maliki :- klik disini --- Sumber : http://tobaqatsyafii.blogspot.com/

0 comments

Post a Comment